RolanBike Käyttö- ja maksuehdot

ROLAN OY:N KAUPUNKIPYÖRÄPALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1.4.2021

1. Yleistä

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

1.1 Määritelmiä

 • Kaupunkipyöräpalvelulla tarkoitetaan sähköisessä muodossa tarjottavaa etäpalvelua, mobiilisovellusta ja yhteiskäyttöön osoitetun kaupunkipyörän käyttöoikeutta, jota Palveluntuottaja tarjoaa sopimukseen perustuen asiakkaille käytettäväksi tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti
 • Palveluntuottajalla tarkoitetaan Rolan Oy:tä, joka järjestää kaupunkipyöräpalvelun käytettäväksi tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti
 • Käyttäjällä tarkoitetaan asiakasta, joka käyttää sopimukseen perustuen Palveluntuottajan tarjoamaa kaupunkipyöräpalvelua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti
 • Pyöräilykaudella tarkoitetaan aikaa, jolloin kaupunkipyöräjärjestelmä on yleisesti käytettävissä tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti
 • Kaupunkipyörän käyttöajalla tarkoitetaan aikaa, jolloin Käyttäjällä on kaupunkipyörä käytössä tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti

1.2 Sopimuksen tarkoitus ja yleiset ehdot

Tässä sopimuksessa määritellään Rolan Oy:n kaupunkipyöräpalvelun (jäljempänä Palvelu) käyttöehdot (jäljempänä Käyttöehdot), joilla palvelua käyttävä henkilö (jäljempänä Käyttäjä) saa sopimuksen mukaisesti käyttää Rolan Oy:n kaupunkipyöriä. Palveluntuottaja on Rolan Oy (jäljempänä Palveluntuottaja).

Kaupunkipyörät ovat yhteiskäyttöpyöriä, joita sopimuksen tehneet Käyttäjät voivat ottaa käyttöönsä sopimusehtojen mukaisesti määräajaksi ja käyttää niitä Palveluntuottajan määrittämällä käyttöalueella jäljempänä tarkemmin mainitulla tavalla.

Kaupunkipyöriä saa käyttää vain pyöräilykäyttöön ja pyöräillä pyöräilylle tarkoitetuilla väylillä ja alueilla noudattaen liikennesääntöjä ja kaupungin järjestyssääntöjä. Kaupunkipyörää käytettäessä on noudatettava kulloinkin voimassa olevia liikennesääntöjä sekä noudatettava muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Palvelun Käyttäjän tulee olla vähintään 15-vuotias henkilö, joka on rekisteröitynyt hyväksytysti palvelun käyttäjäksi ja antanut rekisteröinnin yhteydessä suostumuksen henkilötietojensa tallentamiseen sekä lisäksi hyväksynyt Palveluntuottajan voimassa olevat Käyttöehdot. Muutoin Palvelun käyttö ei ole mahdollista. Lisäksi Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua voidaan lakkauttaa tai hylätä Käyttöehdoissa jäljempänä mainituissa tilanteissa.

Käyttäjän on hyväksyttävä kaupunkipyörän käyttöä koskevat ja tässä sopimuksessa määrätyt Käyttöehdot voidakseen käyttää Palvelua. Näitä Käyttöehtoja sovelletaan kaikkeen tässä sopimuksessa sovittuun Palvelun sisältöön ja sen käyttöön, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu tai sovittu. Hyväksymällä Käyttöehdot Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa Käyttöehtoihin riittävällä tavalla ja sitoutuu noudattamaan niitä. Palvelun käyttö ei ole mahdollista tai sallittua, ellei käyttäjä ole hyväksynyt Käyttöehtoja. Lisäksi palvelun käyttöoikeus voidaan lakkauttaa tai evätä Käyttöehdoissa jäljempänä tarkemmin mainituissa tilanteissa.

2. Rekisteröityminen, henkilötiedot ja Palvelun käyttöoikeus

Voidakseen käyttää Palvelua, ehdot täyttävän henkilön on sähköisellä etäpalvelulla tai mobiilisovelluksella rekisteröidyttävä jäljempänä mainitulla tavalla Palvelun Käyttäjäksi ja samalla maksettava valitsemansa käyttöoikeusmaksun eli matkalipun. Rekisteröityminen on mahdollista tehdä Palvelun Applen ja Android-mobiililaitteiden sovelluskaupoista ladattavalla sovelluksella. Palveluntuottaja on oikeutettu myöhemmin lisäämään Palveluun myös muita tarvittavia rekisteröitymis- tai maksutapoja, jotka liittyvät kaupunkipyöräpalvelun käyttöön.

Rekisteröityessään Palvelun Käyttäjäksi, henkilön tulee suostua antamaan kaikki Palvelun käytön edellyttämät tiedot ja antaa suostumus tarvittavien henkilötietojen tallentamiseen ja käyttämiseen jäljempänä tarkemmin mainitulla tavalla. Rekisteröitymisen yhteydessä vaaditut tiedot sisältävät henkilötiedoiksi luokiteltavaa tietoa.

Palveluntuottaja vastaa siitä, että sille luovutettuja henkilötietoja käsitellään huolellisesti, luottamuksellisesti ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sekä tarpeen edellyttämässä laajuudessa.

Käyttäjän antamia tietoja on lisäksi oikeus käyttää tilastoissa, joilla seurataan Palvelun käyttöä sekä joita käytetään Palvelun kehittämiseen. Käyttäjän yhteystietoja on vielä oikeus käyttää Käyttäjän ja Palveluntuottajan väliseen yhteydenpitoon sekä Palveluun liittyvään tiedottamiseen. Käyttäjän yhteystietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa ja tarvittaessa muuttaa muuttuneet omat tiedot Palvelun internetsivuilta, mobiilisovelluksesta tai ottamalla yhteyttä Palveluntuottajan asiakaspalveluun. Käyttäjällä on lisäksi oikeus saada tiedokseen itseään koskevat tiedot Palveluntuottajalta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Kun Palveluntuottaja on hyväksynyt henkilön rekisteröitymisen myötä asiakkaaksi eli Palvelun Käyttäjäksi, Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua tässä sopimuksessa mainittujen Käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttäjä tunnistetaan yksilöllisen pyöräilijätunnuksen ja siihen liitetyn PIN-koodin avulla, Käyttäjän kirjautuessa Palvelun Internet-sivulle tai Mobiilisovellukseen. Käyttäjä sitoutuu tallettamaan tai kirjaamaan muistiin itseään koskevan pyöräilijätunnuksen ja siihen liitetyn PIN-koodin turvallisesti ja luotettavasti sekä sitoutuu olemaan luovuttamatta omaa pyöräilijätunnusta tai PIN-koodia kolmannen käyttöön. Käyttäjä vastaa kaikesta hänen tunnuksillaan (pyöräilijätunnus ja PIN-koodi) tapahtuvasta Palvelun käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista ja maksuista sekä näihin liittyvistä mahdollisista vahingoista.

Jos Käyttäjä unohtaa pyöräilijätunnuksensa tai siihen liitetyn PIN-koodin, hän voi pyytää uutta tunnusta Palvelun Internet-sivuilla tai mobiilisovelluksessa olevien tunnusten palautustoimintojen avulla. Mikäli Käyttäjän hankkima käyttöoikeus mahdollistaa useamman kaupunkipyörän yhtäaikaisen käyttöönoton saman pyöräilijätunnuksen avulla, niin Käyttäjä on vastuussa kaikista tunnuksillaan käyttöönotetuista pyöristä, kunnes ne palautetaan pois käytöstä tässä sopimuksessa asetettujen ehtojen mukaisesti.

Käyttäjä voi perua rekisteröitymisensä ottamalla yhteyttä Palveluntuottajan asiakaspalveluun. Käyttäjältä jo aiemmin veloitettuja maksuja ei tällöin kuitenkaan korvata, jos Käyttäjä itse peruu rekisteröitymisensä.

3. Palvelun saatavuus ja sisältö

Kaupunkipyöräpalveluun kuuluvat kaupunkipyörät ovat Käyttäjän käytettävissä Palvelulle ilmoitetun pyöräilykauden ajan. Palveluntuottaja pidättää itsellään yksipuolisen oikeuden päättää pyöräilykauden pituudesta, kaupunkipyöräasemien sijoittelusta ja määrästä sekä oikeuden päättää/tehdä kaupunkipyörien laadun ja määrän osalta tarvittavia muutoksia.

Kaupunkipyörien pyöräilykausi ajoittuu pääsääntöisesti kunkin kalenterivuoden huhtikuun alusta lokakuun loppuun. Kaupunkipyörät voivat pyöräilykauden aikana olla poikkeustilanteissa suljettuina tai yksi tai useampi kaupunkipyörä voi olla ilman korvausvelvollisuutta Palveluntuottajan päättämänä tilapäisesti pois käytöstä. Myös kaupunkipyörien palauttamiseen tarkoitetut kaupunkipyöräasemat voivat sopimuskauden aikana muuttua tai olla suljettuina yhden tai useamman pyöräaseman osalta.

Palveluntarjoaja ei vastaa tai takaa tarjoamansa Palvelun osalta sitä, että kaupunkipyöräasemilla olisi aina vapaita kaupunkipyöriä vaan on mahdollista, että kaikki pyörät ovat yhtä aikaa käytössä. Vaikka yhtään kaupunkipyörää ei ole käyttöönotettavissa tietyllä kaupunkipyöräasemalla, tätä ei voida pitää sopimusrikkomuksena tai muuna puutteena nyt sovittavan Palvelun tuottamisessa eikä Palveluntuottajaa voida tähän perustuen asettaa korvaus- tai vahingonkorvausvastuuseen.

Käyttäjä sitoutuu olemaan tekemättä Palveluntuottajaa kohtaan mitään korvaus- yms. vaatimuksia koskien Palvelussa käytettävien pyörien määrää, sijoittelua tai niiden käytettävyyttä.

Internet-sivut ja mobiilisovellus ovat Palvelua koskevalla sopimusajalla käytettävissä. Palvelutuottaja ei vastaa Käyttäjälle mahdollisista Internet-sivujen tai mobiilisovelluksen saatavuusongelmista, jotka voivat estää Palvelun käytettävyyden tietyillä laitteilla tai tiettynä ajankohtana, tai muustakaan Käyttäjälle aiheutuneesta välittömästä tai välillisestä vahingosta tai muusta vastaavasta ongelmasta, jos se johtuu kolmannen osapuolen toiminnasta.

Palveluntuottajalla on oikeus kehittää Palvelua ja Palveluntuottaja on ilman korvausvastuuta Käyttäjälle oikeutettu muuttamaan Palvelua tai sen sisältöä tarpeelliseksi katsomallaan tavalla, koska tätä toimintaa voidaan pitää Palvelun toiminnan ja laadun kehittämisenä. Palveluaikojen mahdollisista muutoksista ja muista mahdollisista Palveluun tai sen käyttöön liittyvistä poikkeuksista on kuitenkin pyrittävä ilmoittamaan hyvissä ajoin ennen muutoksen voimaantuloa.

4. Palvelun käyttöaika

Kaupunkipyöräpalvelun käyttöaika alkaa, kun edellytykset täyttävä henkilö on edellä todetulla tavoin rekisteröitynyt Palvelun Käyttäjäksi ja maksanut Palvelun käytön osalta valitsemansa käyttöoikeusmaksun eli matkalipun.

Kaupunkipyöräpalvelun käyttöaika päättyy, kun Käyttäjän sopimukseen perustuva Käyttöoikeus on erääntynyt, lakannut tai kun käyttäjä on poistanut rekisteröitymisensä edellä todetulla tavalla.

Kaupunkipyörän käyttöaika alkaa, kun Käyttäjä ottaa vapaana olevan kaupunkipyörän käyttöönsä. Pyörän käyttöönotto katsotaan alkaneeksi siitä hetkestä, kun Käyttäjä on onnistuneesti ottanut pyörän käyttöönsä mobiilisovelluksella tai lähiluettavalla kortilla, joka on liitetty käyttäjän käyttäjätiliin tai muulla Palvelutuottajan määrittelemällä käyttöönottotavalla.

Käyttäjä on tämän sopimuksen myötä sitoutunut viipymättä ilmoittamaan todisteellisesti Rolan Oy:n asiakaspalveluun kaupunkipyörän käyttöönotossa tai palautuksessa esiintyvistä mahdollisista ongelmista. Edellä todettu ongelma tai puute on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kahden (2) vuorokauden kuluessa sen havaitsemisesta ja mikäli em. Palvelun käytettävyyden ongelmasta ei ole ilmoitettu em. määräajassa, Käyttäjä menettää oikeuden tehdä Palveluntarjoajaa kohtaan mitään korvaus- yms. vaatimuksia, jotka liittyvät em. ongelmaan. Näin ollen Palvelun käytettävyyden osalta myöhässä tehtyjä ilmoituksia ja siihen liittyviä korvaus- yms. vaatimuksia ei voida pitää pätevinä.

5. Asiakaspalvelu

Käyttäjä saa halutessaan lisää tietoa ja apua Palvelun käyttöön Palvelun Internet-sivuilta, mobiilisovelluksesta sekä Rolan Oy:n asiakaspalvelusta, jonka yhteystiedot ovat Palvelun Internet-sivuilla, mobiilisovelluksessa ja kaupunkipyöräasemilla. Käyttäjä sitoutuu itse valitsemaan tavan, jolla hän ottaa yhteyttä Palveluntuottajaan.

Palveluntuottaja pidättää itsellään oikeuden päättää yksipuolisesti Asiakaspalvelun aukioloajoista ja sen laajuudesta.

6. Maksut

Kaupunkipyöräpalvelun Internet-sivuilla ja mobiilisovelluksessa on esitetty Palvelun kulloinkin voimassa olevat hinnat. Palveluntuottajalla on yksipuolinen ja ilman korvausvelvollisuutta oleva oikeus muuttaa Palvelun hintoja. Muutoksesta on kuitenkin tiedotettava hyvissä ajoin ennen muutoksen voimaantuloa.

Kun rekisteröitynyt Käyttäjä on maksanut matkalipun, jonka käyttöoikeus voi olla päivä, kuukausi tai kausi, voi hän käyttää kaupunkipyörää aina yhtäjaksoisesti 30 tai 60 minuuttia käyttöoikeuden mukaan ilman lisäveloitusta jokaisella pyörän käyttöönottokerralla. Jos kaupunkipyörän palauttaa aina matkalipussa määrätyn ajan sisällä käyttöönotosta, ei käyttöaikaan liittyviä lisämaksuja tule, vaikka kaupunkipyöriä käyttäisikin useampia kertoja peräkkäin. Määrättyä aikaa pidemmästä kaupunkipyörän yhtäjaksoisesta käytöstä veloitetaan kyseiselle käyttöoikeudelle määritelty lisämaksu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Lisämaksujen veloitus tapahtuu automaattisesti Käyttäjän palveluun rekisteröimältä PayPal-tililtä tai lisämaksu peritään muutoin hyväksytyllä tavalla.

Palvelun käyttö ilman voimassa ja maksukäytössä olevan PayPal-tilin tai muuta Palveluntuottajan hyväksymää maksutapaa ei ole mahdollista. Mikäli PayPal-tilin veloitusta ei saada tehtyä tai Palvelun käyttöön liittyvää maksua ei suoriteta määräajassa tai muutoin Palveluntuottajan asettamien Käyttöehtojen mukaisesti, Palveluntuottajalla on ilman korvausvelvollisuutta oikeus keskeyttää tai lakkauttaa Palvelun tarjoaminen Käyttäjälle ja oikeus siirtää Käyttäjän maksamattomat palvelut perittäväksi tarpeelliseksi katsomallaan tavalla. Käyttäjä on tällöin lisäksi vastuussa maksamattomien palvelujen perintään liittyvistä kuluista ja saatavien korko- yms. kuluista.

Kaupunkipyörän käyttöaika päättyy, kun kaupunkipyörä on tämän sopimuksen mukaisesti hyväksytysti palautettu. Käyttäjä voi aloittaa uuden kaupunkipyörän käyttökerran samoilla Käyttöehdoilla kuin edellä on todettu. Tällöin määrätyn ajan lisäveloituksettoman yhtäjaksoisen käyttöajan laskenta alkaa alusta.

Jos kaupunkipyörää ei palauta edellä todettujen ehtojen mukaisesti hyväksytysti viiden tunnin sisällä pyörän yhtäjaksoisen käytön aloittamisesta, voidaan Käyttäjältä periä lisäksi sopimusrikkomuksena kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti sopimussakkomaksu. Käyttäjä on tämän lisäksi vahingonkorvausvastuussa Palveluntuottajalle mahdollisesta aiheuttamastaan muusta vahingosta.

Käyttäjältä ei vaadita kadonneesta kaupunkipyörästä korvausta, jos kaupunkipyörä voidaan osoittaa Käyttäjän antamien tietojen perusteella varastetuksi ja varkaudesta on tehty ilmoitus kahden (2) vuorokauden kuluessa pyörän käyttöönoton alkamisesta poliisille tai Palveluntuottajan asiakaspalveluun, kuten jäljempänä on tarkemmin mainittu.

Maksujen veloitus tapahtuu automaattisesti Käyttäjän palveluun rekisteröimältä PayPal-tililtä tai muulla Palveluntuottajan hyväksymällä maksutavalla. Palvelun käyttö ilman PayPal-tilin tietoja ei ole mahdollista. Mikäli hyväksyttyä käyttömaksua ei lainkaan suoriteta tai PayPal-tilin veloitusta ei saada tehtyä, Palveluntuottajalla on oikeus siirtää Käyttäjän maksamattomat palvelut perittäväksi tarpeelliseksi katsomallaan tavalla. Jos kaupunkipyörän yhtäjaksoinen käyttöaika ylittää kyseiselle käyttöoikeudelle määritellyn tauon enimmäisajan, niin pyörä palautuu automaattisesti tauolta ja on muiden Käyttäjien käyttöönotettavissa. Mikäli pyörä sijaitsee tauon automaattisen päättymisen aikana jäljempänä tarkemmin mainitulla palautuskieltoalueella, niin automaattista palautusta ei tapahdu ja pyörä on edelleen Käyttäjän käytössä ja vastuulla. Palveluntuottajalla on oikeus periä Käyttäjältä automaattisesti edellä mainitut käyttö- ja sopimussakkomaksut.

Kaupunkipyörän palauttaminen kaupunkipyöräasemalle on maksutonta. Mikäli kaupunkipyörä palautetaan vapaan palautuksen alueelle, niin palautuksesta veloitetaan kyseiselle käyttöoikeudelle määritelty lisämaksu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Veloitus tapahtuu automaattisesti Käyttäjän palveluun rekisteröimältä maksukortilta tai muulla Palveluntuottajan hyväksymällä maksutavalla. Mikäli veloitusta ei saada tehtyä Käyttäjältä, Palveluntuottajalla on oikeus siirtää Käyttäjän maksamattomat palvelut perittäväksi tarpeelliseksi katsomallaan tavalla. Käyttäjä sitoutuu palauttamaan pyörän tässä sopimuksessa asetettujen ehtojen mukaisesti. Kaupunkipyörää ei ole oikeutta palauttaa palautuskieltoalueelle. Kaupunkipyöräpalvelun toiminta-alue, kaupunkipyöräasemat, vapaan palautuksen alue ja palautuskieltoalueet on merkitty Palvelun Internet-sivuilla ja mobiilisovelluksessa esitettyyn karttaan.

Mikäli kaupunkipyörää yritetään palauttaa palautuskieltoalueelle, niin pyörä ei suorita palautustoimintoa ja asia ilmaistaan Käyttäjälle mobiilisovelluksessa. Muita kaupunkipyörän palautustoimintoja käyttäessään Käyttäjä on velvollinen palauttamaan pyörän kaupunkipyöräasemalle ja velvollinen varmistumaan pyörän palautumistapahtuman onnistumisen mobiilisovelluksesta. Palautuskieltoalueelle sopimuksen ehtojen vastaisesti jätetty kaupunkipyörä on edelleen sen käyttöön ottaneen Käyttäjän vastuulla, ja pyörän käyttöaikaan liittyvät lisämaksut ovat voimassa vastaavalla tavalla kuin Käyttäjän käyttäessä kaupunkipyörää, kuten edellä on todettu.

7. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuut

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua tässä sopimuksessa mainittujen ja Käyttäjää sitovien ehtojen mukaisesti ja sitoutuu maksamaan Palvelun käytöstä Palveluntuottajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Käyttäjän tulee olla perehtynyt ja hän sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja ja -ohjeita, voimassa olevia hinnastoja ja muita mahdollisia Palveluntarjoajan antamia määräyksiä tai ohjeita.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua voimassa olevan lainsäädännön vaatimukset huomioon ottaen asiallisesti, muita häiritsemättä tai vaarantamatta ja Palvelun normaalissa käyttötarkoituksessa (pyöräily) sekä siihen soveltuvassa käyttöympäristössä.

Kaupunkipyöräpalvelun Käyttäjän on palvelua käyttäessään noudatettava kulloinkin voimassa olevia liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Käyttäjä on maksuvastuussa käyttämästään palvelusta ja maksu- ja korvaus- yms. vastuussa käyttämästään kaupunkipyörästä, kunnes pyörä on onnistuneesti ja tässä sopimuksessa asetettujen ehtojen mukaisesti palautettu.

Käyttäjän tulee pyrkiä ennalta ehkäisemään käytössään olevaan kaupunkipyörään mahdollisesti kohdistuva ilkivalta ja varkaudet sekä noudattamaan kaupunkipyörän käytössä muutenkin erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.

Käyttäjä ei ole kuitenkaan vastuussa kaupunkipyörän rikkoutumisesta, jos käyttäjä on käyttänyt pyörää tässä sopimuksessa asetettujen ehtojen mukaisesti ja noudattanut muutoinkin kaupunkipyörän käytössä tavanomaista käyttöä ja huolellisuutta. Käyttäjä on korvaus- yms. vastuussa kaupunkipyörälle tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti aiheutuneista kaikista mahdollista vahingoista tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista mahdollista vahingoista koko palvelun käyttöajalta, vaikka vahingon tekisi kolmas osapuoli. Käyttäjä voi vapautua korvausvastuusta tapauskohtaisen harkinnan perusteella, jos käyttäjä on tehnyt asiassa tutkintapyynnön poliisille kahden (2) vuorokauden kuluessa tapahtuneesta. Kopio tutkintapyynnöstä tulee toimittaa Rolan Oy:n asiakaspalveluun.

Jos käyttäjän käytössä oleva kaupunkipyörä on osallisena onnettomuudessa, tai kaupunkipyörä vahingoittuu muusta vastaavasta syystä, tai jos kaupunkipyörä varastetaan, Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan tästä Rolan Oy:n asiakaspalveluun kahden (2) tunnin kuluessa ja tarvittaessa tekemään rikosilmoituksen poliisille kahden (2) vuorokauden kuluessa. Kopio rikosilmoituksesta on viipymättä toimitettava Rolan oy:n asiakaspalveluun.

Mikäli Käyttäjä on häneen kohdistuneen vahingon vuoksi joutunut sairaanhoitoon tai jos Käyttäjä on muun vastaavan hänestä riippumattoman syyn vuoksi estynyt tekemään määräajassa edellä todetun ilmoituksen Rolan Oy:n asiakaspalveluun tai poliisille, aika ilmoituksen tai rikosilmoituksen tekemiselle alkaa siitä, kun mainittu este on lakannut tai poistunut.

Kaupunkipyörän käyttöönotto

Käyttäjä on vastuussa siitä, että hän on ennen Palvelun käyttöä riittävällä tavalla tutustunut kaupunkipyörään, sen käyttöohjeisiin ja käyttötapaan sekä sitoutunut ottamaan nämä seikat Palvelua käyttäessään huomioon jo ennen pyörän käyttöönottoa.

Käyttäjän on lisäksi aina ennen pyörän käyttöönottoa ja pyöräilemään lähtemistä tarkistettava jäljempänä tarkemmin mainitulla tavalla kaupunkipyörän ulkoinen kunto huolellisesti ja tarkasti, koska Käyttäjä on osaltaan vastuussa Palvelun turvallisesta käytöstä.

Käyttäjän tulee tämän vuoksi itse varmistua, että käytettävän pyörän:

 • pyörän ketjut, satula ja polkimet ovat ehjät ja tukevasti paikoillaan
 • jarrut, soittokello ja valot toimivat
 • runko ja renkaat ovat käyttökuntoiset ja ehjät
 • pyörä on muutoinkin ulkoisesti käyttökunnossa.

Jos käyttäjä havaitsee, ettei kaupunkipyörä ole ehjä tai se ei muutoin ole hyväksyttävässä käyttökunnossa, Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä rikkinäistä tai epäkunnossa olevaa pyörää. Lisäksi Käyttäjän on ilmoitettava havaitsemistaan pyörän vioista ja puutteista välittömästi Palveluntuottajan asiakaspalveluun.

Palveluntuottaja ei vastaa kaupunkipyörän käyttökunnosta sen jälkeen, kun Käyttäjä on tarkistanut pyörän käyttökunnon ja ottanut pyörän käyttöönsä, käyttää Palvelua tai kun Käyttäjä on muutoin vastuussa kaupunkipyörästä. Jos Käyttäjän havaitaan käyttävän kaupunkipyörää sen käyttötarkoituksen vastaisesti, vaaraa tai muuta haittaa aiheuttavalla tavalla tai muutoin tässä sopimuksessa asetettujen Käyttöehtojen vastaisesti, Käyttäjä on viipymättä velvollinen palauttamaan kaupunkipyörän kaupunkipyöräasemalle tai Palveluntuottajalle pyydettäessä.

Kaupunkipyörän palauttaminen ja pysäköinti

Palautettava kaupunkipyörä on pysäköitävä huolellisesti, tässä sopimuksessa asetettujen ehtojen mukaisesti jollekin Palveluntuottajan mobiilisovelluksessa osoittamalle voimassa olevalle pyöräpysäköintipaikalle. Kaupunkipyörää ei saa pysäköidä tavalla, josta aiheutuu vaaraa tai haittaa.

Käyttäjän on kaupunkipyörää pysäköidessään noudatettava riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta sekä voimassa olevia liikennesääntöjä. Tämän lisäksi Käyttäjän on varmistettava, että kaupunkipyörä on pysäköity turvallisesti siten, että pysäköinnistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa tai muiden liikenteessä kulkijoiden tai muiden ajoneuvojen tai liikenteen kulkua ei ole estetty/tukittu ja että pysäköidystä pyörästä ei aiheudu vahinkoa Palveluntuottajalle tai tämän omaisuudelle tai kolmansille osapuolille tai näiden omaisuudelle.

Kaupunkipyörän jalkatukea on käytettävä aina, kun kaupunkipyörä on ilman Käyttäjää pysäytettynä tai pysäköitynä. Kaupunkipyörä on pysäköitävä kaupunkipyöräasemalla vapaana olevaan pyörätelineeseen siten, että muiden pyöräasemilla olevien kaupunkipyörien käyttö ei esty tai vaarannu.

Kaupunkipyörän palauttaminen seuraaviin kohteisiin on kielletty:

 • rakennusten tai ajoneuvojen sisään
 • rajatuille piha-alueille
 • hätäuloskäyntien tai pelastusteiden eteen tai vaaraa tai haittaa aiheuttaen näiden lähelle
 • liikennevaloihin tai ajoradalle
 • ajoneuvoille tarkoitetuille pysäköintipaikoille
 • kävelyteille, joiden leveys kapenisi pysäköinnin seurauksena alle 1,5 metriin
 • veteen tai vesirajaan.

ja lisäksi kaupunkipyörän palauttaminen on kiellettyä siten, että pyörästä voidaan katsoa aiheutuvan vaaraa tai haittaa liikenteessä kulkijoille, liikenteelle, kolmansille osapuolille tai kolmannen osapuolen omaisuuksille.

Kaupunkipyörien palauttaminen käyttöalueen ulkopuolelle on kielletty. Voimassa olevan käyttöalueen rajaus selviää Palvelun Internet-sivuilta ja Mobiilisovelluksesta. Kaupunkipyörä tulee palauttaa niin, että se on selkeästi näkyvillä (ei piilossa). Kaupunkipyörä on palautettava palvelun Internet-sivuilla ja Mobiilisovelluksessa esitetyn käyttöalueen sisälle. Kaupunkipyörää ei saa palauttaa käyttöalueen sisällä määritellyille palautuskieltoalueille. Käyttäjä on yksin vastuussa siitä, että kaupunkipyörä on palautunut tässä sopimuksessa asetettujen ehtojen mukaisesti ja muutoinkin asianmukaisesti ja turvallisesti.

Mahdollisten virheellisesti kirjautuneiden palautusten selvittämiseksi Käyttäjä on velvollinen antamaan viipymättä lisätietoja palautuksesta Palveluntuottajalle mahdollisen virheen korjaamiseksi.

Jos Käyttäjä ei palauta kaupunkipyörää kaupunkipyöräasemalle tai sallitulle palautusalueelle Käyttöehdoissa edellä kuvatulla tavalla tai toimii tältä osin muutoin sopimuksenvastaisesti, Palveluntuottajalla on oikeus mainittuun sopimusrikkomukseen perustuen veloittaa Käyttäjältä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti määritelty sopimussakkomaksu.

Käyttäjän vastuut onnettomuuden sattuessa

Käyttäjä on onnettomuuden sattuessa velvollinen estämään vahingon laajentumisen tai lisävahinkojen aiheutumisen sekä velvollinen kutsumaan paikalle tarvittavaa apua.

Käyttäjä on velvollinen soittamaan hätänumeroon 112 kaikissa kiireellisissä ja todellisissa hätätilanteissa eli kun jonkun henki, terveys, omaisuus tai ympäristö on vakavasti uhattuna tai vaarassa tai kyseessä on muu vastaava vaarallinen tai vakava tilanne.

Käyttäjän on ilmoitettava Rolan Oy:n asiakaspalveluun kaikista onnettomuuksista, joissa hänen käytössään oleva tai ollut kaupunkipyörä on ollut mukana, osallisena tai vahingoittunut. Jos onnettomuuteen liittyy käyttäjän lisäksi kolmannen osapuolen omaisuutta tai muita henkilöitä, käyttäjän on ilmoitettava tapahtumasta myös poliisille viipymättä mutta kuitenkin viimeistään kahden (2) vuorokauden kuluessa tapahtumasta. Jos käyttäjä laiminlyö tämän velvollisuuden, hän on tämän laiminlyönnin vuoksi vastuussa onnettomuuden vuoksi käyttämälleen kaupunkipyörälle aiheutuneista kaikista mahdollisista vahingoista.

8. Palveluntuottajan muut oikeudet ja vastuunrajaus

Palveluntuottaja ei ole vastuussa Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle Käyttäjän kaupunkipyörien käyttöön syy-yhteydessä olevista mistään vahingoista.

Palveluntuottajalla on yksipuolinen oikeus estää Palvelun käyttö tai sulkea Käyttäjä pois palvelusta ja/tai antaa Käyttäjälle määräaikainen käyttökielto välittömästi tämän rikkoessa Käyttöehdoissa määriteltyjä ja tässä sopimuksessa sovittuja olennaisia velvollisuuksiaan. Käyttökieltoon asetettu Käyttäjä ei ole sopimusrikkomuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi oikeutettu saamaan mitään hyvitystä Palveluntuottajalta menetetystä Palvelun käyttöoikeudesta tai maksamistaan maksuista.

Palveluntuottajalla on oikeus ennen uuden käyttöoikeuden antamista tarkastaa, onko mahdollinen käyttökieltoaika lakannut, onko Käyttäjä rekisteröitynyt uudestaan Palveluun ja onko Käyttäjä maksanut Palveluntuottajalle kaikki aiemmin maksamatta olleet maksut. Mikäli käyttökieltoaika on kesken tai kaikkia aiemmin maksamattomia maksuja ei ole kokonaan suoritettu, Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta tarjota Palvelua Käyttäjälle käytettäväksi. Käyttäjä sitoutuu tässä tilanteessa olemaan tekemättä Palveluntarjoajaa kohtaan mitään korvaus- yms. vaatimuksia.

Palveluntuottaja ei takaa Palvelun osalta jatkuvaa virheetöntä ja keskeytymätöntä toimintaa. Palveluntuottaja ei siten vastaa katkoksista Palvelussa tai muista vastaavista häiriöistä ja virheistä eikä näistä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista tai tämän vuoksi kolmansille aiheutuneista vahingoista. Palveluntuottaja ei vastaa myöskään Käyttäjälle tai kolmannelle mahdollisista virheistä ja vahingoista, jotka johtuvat kolmannen osapuolen toiminnasta tai muusta Palveluntuottajasta riippumattomasta syystä.

Palveluntuottaja vastaa Käyttäjälle ainoastaan niistä välittömistä vahingoista, joita se on tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheuttanut Käyttöehtoja rikkomalla.

Palveluntuottaja on yksipuolisesti ja ilman korvausvelvollisuutta oikeutettu muuttamaan näitä Käyttöehtoja. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja. Mainituista Käyttöehdon muutoksista on kuitenkin ilmoitettava ennen muutosten voimaantuloa.

9. Sovellettava laki, riitojen ratkaisu ja Käyttöehtojen muuttaminen

Käyttöehtoihin ja Palveluntuottajan tarjoamaan Palveluun sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyttä ei neuvotteluissa saada ratkaistua, molemmilla osapuolilla on oikeus saattaa asia riita-asiana ratkaistavaksi Helsingin käräjäoikeudessa.

OTA YHTEYTTÄ

YHTEYSTIEDOT

PUHELIN

+358 (0)2 65141 272

SÄHKÖPOSTI

info@rolan.fi

ROLAN

Tutustu Rolaniin

LATAA SOVELLUS

Image